2020-06-02

Zezwolenie na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  

 

Wymagane dokumenty:

1.      Wypełniony i podpisany wniosek (druk wniosku w załączniku).

2.      Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z naniesioną lokalizacją urządzenia.

3.      Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.

4.      Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót lub informacja o sposobie zabezpieczenia robót.

5.      Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6.      Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis + potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej z tyt. udzielonego pełnomocnictwa w wys.             17 zł.

7.      Kopia decyzji zezwalającej na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

8.      Inne

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Dróg Powiatowych ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

pokój 413.

 

Termin i sposób załatwienia:

Decyzja administracyjna.

Czas oczekiwania – 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Opłaty:

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę ustaloną przy uwzględnieniu stawek opłat określonych w Uchwale Nr 141/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

Termin i tryb wniesienia opłat:

Opłaty należy wnieść w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stanie się ostateczna na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.

W przypadku opłat rocznych termin zapłaty upływa w dniu 15 stycznia każdego roku.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie wniesione do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 2524451.

Załączniki

  umieszczenie_BIP.pdf 294,45 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się