2019-10-24

Regulamin organizacyjny ZDP

UCHWAŁA NR 31/78/ 2011
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 15.06.2011 roku

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej


Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 67 ust. 4 Statutu Powiatu Skarżyskiego
Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1
Uchwala się Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4
Traci moc Uchwała Nr 22/49/2007 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 5.06.2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej wraz z uchwałami ją zmieniającymi.


Przewodniczący Zarządu Powiatu

Michał Jędrys


1. Waldemar Mazur
2. Stanisław Dymarczyk
3. Zenon Nowakowski
4. Katarzyna Bilska


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POD NAZWĄ

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku - Kamiennej, zwany dalej ,,regulaminem', określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego skład.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ZDP - należy przez to rozumieć Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej.
2) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej.
3) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć Sekcję lub Stanowisko Pracy jedno- lub wieloosobowe w Zarządzie Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej.

§ 3

1. ZDP działa na podstawie:
1) Uchwały Nr V/31/99 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej
2) Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej nadanego Uchwałą Nr 57/XI/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej,
3) niniejszego regulaminu.
2. Zasady gospodarki finansowej ZDP oraz zasady wynagradzania pracowników ustalają odrębne przepisy.

§ 4

1. Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych mieści się w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Konarskiego Nr 20.
2. Zarząd Dróg posługuje się pieczęcią podłużną o treści:

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko – Kamienna
REGON 299943988

3. Przy znakowaniu korespondencji Zarząd Dróg Posługuje się symbolem ZDP.
4. Zarząd Dróg obejmuje swoim zakresem działania obszar administracyjny powiatu skarżyskiego.
5. Sieć dróg pozostająca w administracji Zarządu Dróg stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. Do pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie praw i obowiązków mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
7. Koordynatorem wszystkich działań Zarządu Dróg jest etatowy członek Zarządu Powiatu, wyznaczony przez Zarząd Powiatu.
8. Przy realizacji zadań ZDP współdziała z organami samorządu powiatowego oraz właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej, a także z Policją, Strażą Pożarną i Strażą Miejską.

ROZDZIAŁ II
KIEROWNICTWO ZDP

§ 5

Zarządem Dróg Powiatowych kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz, zgodnie z zasadami jednoosobowego kierownictwa, Dyrektor.

§ 6

Dyrektor realizuje swoje zadania w ramach posiadanych środków i przy pomocy podległych mu komórek organizacyjnych.

ROZDZIAŁ III
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZDP

§ 7

1. W ZDP mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:
1) Sekcja,
2) Samodzielne stanowisko pracy.
2. O ilości tworzonych komórek organizacyjnych, ich formie organizacyjnej, zakresie działania i obsadzie etatowej decyduje Dyrektor, w oparciu o potrzeby ZDP,
w ramach przewidzianych środków finansowych, zadysponowanych na wynagrodzenia.
3. W celu realizacji określonych zadań w ZDP, Dyrektor może powoływać Zespoły
i Komisje Zadaniowe.
4. Kierownicy komórek organizacyjnych określają strukturę wewnętrzną oraz zakres działania poszczególnych stanowisk pracy i przedstawiają Dyrektorowi do zatwierdzenia.
5. Kierownicy komórek organizacyjnych mają prawo wnioskować o łączenie zadań przewidzianych w schemacie organizacyjnym komórki organizacyjnej dla wielu stanowisk - w jednym stanowisku.
6. W razie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej zastępuje go pracownik wyznaczony przez kierownika za zgodą Dyrektora. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje kierownika.

§ 8

1. Sekcja jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się określoną problematyką
i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie nimi.
2. Sekcją kieruje Kierownik Sekcji.

§ 9

Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się
w przypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki, nie uzasadniającej powołanie większej komórki organizacyjnej - oddziału. Samodzielne stanowisko pracy może być tworzone w ramach sekcji, oddziału lub jako komórka samodzielna.

§ 10

Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje:
1) zakres działania określony w regulaminie,
2) zakres czynności pracowników,
3) schemat organizacyjny komórki.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA, PODZIAŁ ZADAŃ I KOMPETENCJI KIEROWNICTWA ZDP

§ 11

1. W ZDP tworzy się następujące komórki organizacyjne:
1) Sekcja Administracji i Spraw Pracowniczych - symbol SA,
2) Sekcja Księgowości - symbol SK,
3) Sekcja Utrzymania - symbol SU,
– Służba liniowa – symbol SL ,
4) Sekcja Inwestycji - symbol SI,
5) Sekcja Zamówień i Pozyskiwania Środków Pomocowych - symbol S/Z+P
6) Stanowisko d/s Prawnych- Radca Prawny - symbol DR,
2. Komórki organizacyjne ZDP oraz ich usytuowanie w strukturze określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 12

Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
1) reprezentowanie interesów ZDP na zewnątrz, składanie oświadczeń woli
w sprawach majątkowych i przyjmowanie innych zobowiązań w granicach udzielonych mu przez Zarząd Powiatu pełnomocnictw, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa,
2) ocena działalności ZDP i podejmowanie działań mających na celu zwiększenie efektywności jego pracy,
3) sporządzanie:
a) projektów, planów finansowych ZDP na podstawie informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie a później uchwały budżetowej,
b) sprawozdań z wykonania planów finansowych,
c) planów inwestycyjno-remontowych,
4) zatwierdzanie:
a) projektów planów finansowych ZDP
b) procedur realizowanych zamówień publicznych,
c) planów pracy oraz sprawozdań z działalności,
d) materiałów przedkładanych organom samorządu powiatowego,
5) dokonywanie zmian w planie finansowym ZDP na podstawie zawiadomień
o zmianach planu dochodów i wydatków wprowadzanych w toku wykonywania budżetu,
6) dokonywanie przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym ZDP
w granicach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu,
7) dysponowanie środkami budżetu ZDP, zgodnie z rocznym planem finansowym, przy zachowaniu zasad przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa finansowego,
8) planowanie i wytyczanie kierunków działania podległych komórek organizacyjnych,
9) koordynowanie działalności ZDP,
10) prowadzenie polityki kadrowej a w szczególności:
a) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami ZDP,
b) udzielanie urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i bezpłatnych pracownikom ZDP,
c) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników,
d) akceptowanie zakresów zadań i czynności dla pracowników podległych sekcji,
11) wydawanie:
a) decyzji administracyjnych w zakresie posiadanego upoważnienia,
b) wewnętrznych zarządzeń i aktów normatywnych,
12) podpisywanie pism i wystąpień kierowanych na zewnątrz,
13) udzielanie pełnomocnictw, w tym procesowych i uprawnień szczególnych,
14) inicjowanie nowych kierunków organizacji pracy,
16) organizowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie zagrożeniom zdrowia i życia pracowników oraz poprawę warunków B.H.P. i p.poż, jak też kontrolowanie wykonywania zaleceń w tym zakresie.


§ 13

Podczas nieobecności Dyrektora spowodowanej urlopem, chorobą, opieką lub delegacją służbową, kompetencje Dyrektora przejmuje wskazany kierownik sekcji,


§ 14

1. Dyrektor może upoważnić pracowników do załatwiania spraw i podpisywania w jego imieniu dokumentów.
2. Upoważnienia wydawane są w formie pisemnej z określeniem podmiotowego
i przedmiotowego zakresu spraw.


§ 15

1. Kierownik komórki organizacyjnej odpowiada za prawidłową realizację jej zadań merytorycznych.
2. Do zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla kierowników komórek organizacyjnych ZDP należą:
1) koordynowanie i nadzorowanie pracy podległej komórki organizacyjnej,
2) podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających
z zakresu działania komórki organizacyjnej, na podstawie upoważnienia Dyrektora,
3) przekazywanie informacji, poleceń i dyspozycji pochodzących od Dyrektora ZDP,
4) udzielanie pomocy pracownikom podległej komórki organizacyjnej w opracowaniu procedur i wytycznych do realizacji zadań stałych,
5) kontrola merytoryczna i formalna pracy komórki organizacyjnej,
6) dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej pracowników,
7) opiniowanie doboru obsady osobowej podległej komórki organizacyjnej, wnioskowanie o udzielenie, nagród i kar dla podległych pracowników,
8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi,
9) podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism wychodzących przed skierowaniem ich do podpisu Dyrektora,

10) ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności podległym pracownikom,
11) powierzanie, w uzasadnionych przypadkach, podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych, nie objętych zakresem czynności, wiążących się z realizacją zadań ,
12) wyznaczanie zastępstwa pracownika w przypadku jego urlopu, choroby lub innej długotrwałej nieobecności,
13) podejmowanie starań na rzecz zapewnienia prawidłowych warunków pracy, B.H.P. i p.poż. w podległej komórce organizacyjnej.

§ 16

Do zadań Sekcji Administracyjnej i Spraw Pracowniczych należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników i rozwiązywaniem umów o pracę,
2) prowadzenie spraw związanych z przenoszeniem, awansowaniem, karaniem oraz wyróżnieniem pracowników,
3) organizowanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
4) kontrola oraz nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,
5) prowadzenie rocznych kartotek obecności, oraz ewidencji czasu pracy,
6) ewidencjonowanie, sporządzanie i przechowywanie akt osobowych oraz dokumentacji osobowej pracowników,
7) opracowywanie planów urlopów oraz ich ewidencja i analiza,
8) ustalanie stażu pracy w zakresie uprawnień do nagród jubileuszowych i dodatków z tytułu wieloletniej pracy,
9) prowadzenie działań mających na celu zapobieganie powstawaniu konfliktów na tle stosunku pracy,
10) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników oraz z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, w tym planowanie środków na te cele,
11) określanie potrzeb w zakresie spraw socjalno –bytowych pracowników,
12) opracowywanie projektów aktów normatywnych Dyrektora przy współudziale merytorycznych komórek organizacyjnych oraz podawanie ich do wiadomości pracowników ZDP
13) prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących z ZDP,
14) opracowanie projektu regulaminu pracy ZDP,
15) opiniowanie projektów zmian organizacyjnych opracowanych przez inne działy,
16) zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej i aktualizacja zbiorów archiwalnych,
17) organizacja i prowadzenie sekretariatu ZDP,
18) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały biurowe, podręczniki, literaturę techniczną, środki pracy, środki higieny, odzież ochronną i roboczą niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania ZDP oraz prowadzenie podręcznego magazynu tych materiałów,
19) prowadzenie kartotek wyposażenia osobistego pracowników,
20) prowadzenie spraw związanych z gospodarką środkami technicznymi (środki transportu, sprzęt zmechanizowany, rozliczanie, dyspozycje, kontrola techniczna),
21) prowadzenie spraw weryfikacji napraw pod względem technicznym i wartościowym,
22) załatwianie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku w ZDP,
23) zapewnienie utrzymania pomieszczeń ZDP w czystości, ich ochrony oraz utrzymanie sprawności urządzeń technicznych i biurowych,
24) prowadzenie zakładowej działalności socjalnej,
25) prowadzenie spraw pieczęci ZDP,
26) zapewnienie i kontrola właściwych warunków B.H.P. i p.poż.,
27) organizowanie i wdrażanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie zagrożenia zdrowia i życia pracowników oraz poprawę warunków Bhp i P-poż.
28) kontrola pod względem p-poż i opracowywanie planów zapobiegawczych w tym zakresie,
29) organizowanie szkoleń wstępnych, okresowych w zakresie BHP i P – poż.
30) nadzór nad wyposażeniem pomieszczeń w sprzęt przeciwpożarowy i środki gaśnicze,
31) projektowanie, wdrażanie i uzupełnianie systemu informatycznego ZDP,
32) szkolenie pracowników ZDP w zakresie stosowania i wykorzystania systemu informatycznego oraz umiejętności posługiwania się komputerem,
33) prowadzenie spraw związanych z obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem
pracowników ZDP,
34) załatwianie innych spraw zleconych przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.


§ 17


1. Do zadań Stanowiska d/s Prawnych - Radcy Prawnego należy świadczenie pomocy prawnej, a w szczególności:
1) udzielanie konsultacji i porad przy opracowywaniu projektów umów wywołujących skutki prawne oraz zarządzeń, instrukcji i regulaminów ZDP,
2) opiniowanie wszystkich umów zawieranych przez ZDP z innymi podmiotami pod względem formalno-prawnym oraz projektów wewnętrznych aktów normatywnych,
3) redagowanie wszelkich pism procesowych i odwoławczych oraz prowadzenie tych spraw,
4) występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi, z wyłączeniem spraw toczących się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
5) udzielanie porad i opinii oraz wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów prawnych,
6) informowanie Dyrektora o spostrzeżonych przypadkach naruszenia prawa,
7) opiniowanie spraw pod względem formalno-prawnym w zakresie prowadzenia zadań inwestycyjnych (wywłaszczenia, wnioski o wykup gruntów pod inwestycje drogowe),
8) Obowiązki i uprawnienia Radcy Prawnego określają odrębne przepisy.

§ 18

Do zadań Sekcji Księgowości należy w szczególności:
1) prowadzenie rozliczeń środków finansowych ZDP,
2) prowadzenie działalności kasowej w zakresie:
a) zapewnienia prawidłowego przebiegu wypłat płac, zaliczek i innych należności,
3) prowadzenie ewidencji księgowej dróg,
4) prowadzenie wszystkich spraw związanych z rozliczeniami finansowymi ZDP
z innymi podmiotami gospodarczymi,
5) prowadzenie wszystkich spraw związanych z rozliczeniami finansowymi pracowników,
6) prowadzenie ogólnej i szczegółowej ewidencji wykorzystanych środków finansowych,
7) prowadzenie rozliczeń bankowych,
8) kontrola prawidłowej dekretacji dokumentacji finansowej,
9) zapewnienie terminowych rozliczeń finansowych z innymi podmiotami gospodarczymi,
10) prowadzenie wszystkich spraw związanych z windykacją należności,
11) prowadzenie bieżącej analizy finansowej i księgowej w zakresie:
a) materiałów i wyposażenia w użytkowaniu,
b) rozliczeń środków finansowych,
c) inwestycji, przebudowy i remontów,
d) remontów bieżących,
e) rachunków bankowych,
12) sporządzanie i weryfikacja planów finansowych,
13) prowadzenie ewidencji środków trwałych,
14) rozliczanie wszelkich rodzajów kosztów,
15) prowadzenie spraw związanych z ewidencją przyznanego limitu kilometrowego, wypłacanego ekwiwalentu za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz rozliczanie delegacji służbowych,
16) opracowanie Instrukcji Obiegu Dokumentów dotyczącej gospodarki finansowej ZDP,
17) sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań w zakresie prowadzonej działalności,
18) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, w tym dyscypliny wydatków,
19) obsługa księgowa ZFŚS, w tym wykonywanie operacji finansowych,


§ 19

1. Postanowienia § 18 mają zastosowanie w odniesieniu do Głównego Księgowego, który bezpośrednio nadzoruje działalność Sekcji Księgowości, łączy się bowiem funkcje Głównego Księgowego z Kierownikiem Sekcji Księgowości.
2. Uprawnienia i obowiązki Głównego Księgowego określają odrębne przepisy.
3. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.


§ 20

Do zadań Sekcji Zamówień i Pozyskiwania Środków Pomocowych należy w szczególności:
1) ustalanie, w porozumieniu z Sekcjami ZDP, robót, usług i dostaw, planowanych do zlecenia w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych,
2) opiniowanie formy i trybu zamówień publicznych dla poszczególnych zadań,
3) przygotowywanie i nadzór nad materiałami przewidzianymi ustawą
Prawo zamówień publicznych, właściwymi dla realizacji zamówienia,
4) sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5) uzyskiwanie od sekcji ZDP materiałów będących elementami dokumentacji
w sprawie zamówienia publicznego (specyfikacja techniczna, przedmiot zamówienia - zakres robót, kosztorys inwestorski, wytyczne do projektowania
i inne),
6) współpraca z Sekcjami ZDP w sprawach organizowanych przetargów i realizacji innych trybów w ramach zamówień publicznych,
7) prowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z procedurą ustaloną przepisami dla danego rodzaju przetargu,
8) udział w pracach komisji przetargowej, jej obsługa administracyjno-biurowa,
9) przygotowywanie umów zleceń, umów o dzieło oraz umów na roboty, usługi i dostawy objęte postępowaniem o zamówienie publiczne,
10) pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji z zakresu uzyskiwania środków pomocowych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
11) prowadzenie aktywnych działań w celu uruchamiania środków finansowych, dostępnych w ramach funduszy pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł,
12) przygotowywanie materiałów potrzebnych do opracowania projektów dotyczących pozyskiwania środków pomocowych krajowych i zagranicznych,
13) przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie wniosków o finansowanie opracowanych projektów ze środków pomocowych,
14) prowadzenie nadzoru nad złożonymi wnioskami o dofinansowanie odpowiednich projektów ze środków pomocowych,
15) prowadzenie sprawozdawczości i rozliczanie środków pomocowych, otrzymanych na realizację określonych projektów,
16) współpraca z Ministerstwami, Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim oraz innymi podmiotami i instytucjami w zakresie środków unijnych,

§ 21

Do zadań Sekcji Inwestycji należy w szczególności:
1) przygotowywanie dokumentacji budowlanych dla planowanych robót drogowych w zakresie budowy, przebudowy i remontów,
2) przygotowywanie planów rzeczowych i finansowych, rocznych i wieloletnich, w zakresie budowy nowych dróg i ulic oraz ich przebudowy,
3) zlecanie na zewnątrz, we współpracy z Sekcją Zamówień, robót w zakresie budowy i przebudowy dróg powiatowych,
4) prowadzenie nadzoru technicznego i geodezyjnego nad wykonywanymi robotami drogowymi, oświetlenia ulic, kanalizacji deszczowej, zieleni ochronnej itp.,
5) opiniowanie dokumentacji technicznych w zakresie budownictwa drogowego, rozwiązań technicznych i technologicznych,
6) ścisła współpraca z laboratorium drogowym w zakresie przestrzegania technologii na realizowanych budowach,
7) organizowanie odbiorów technicznych nowo wybudowanych dróg, wykonanych remontów oraz przebudów,
8) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstających w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
9) współpraca z innymi jednostkami w zakresie przebudowy uzbrojenia podziemnego kolidującego z nowo budowanymi ulicami,
10) prowadzenie badań natężeń i struktury ruchu na sieci drogowej powiatu,
11) analiza techniczna i ekonomiczna istniejących i projektowanych rozwiązań komunikacyjnych,
12) przygotowywanie planów rzeczowych i finansowych w zakresie budowy, przebudowy i remontów drogowych obiektów inżynierskich (rocznych i wieloletnich),
13) zlecanie przygotowania dokumentacji technicznej w zakresie budowy, przebudowy i remontów drogowych obiektów inżynierskich,
14) zlecanie i nadzorowanie prac związanych z budową, przebudową oraz remontami drogowych obiektów inżynierskich,
15) przygotowywanie dla Sekcji Zamówień materiałów będących elementami specyfikacji przetargowej (opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna, kosztorys ślepy i inwestorski),

§ 22

Do zadań Sekcji Utrzymania należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (rozkopy, reklamy, przeciski i inne),
2) przekazywanie zgłoszonych usterek w oznakowaniu pionowym i poziomym dróg powiatowych oraz sygnalizacji świetlnej do Służby Liniowej,
3) zlecanie i nadzorowanie robót drogowych mających na celu utrzymanie
w należytym stanie sieci drogowej, ze specjalnym uwzględnieniem odwodnienia pasa drogowego,
4) przygotowywanie dla Sekcji Zamówień materiałów będących elementami specyfikacji przetargowej (opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna, kosztorys ślepy i inwestorski) oraz współpraca w zakresie przygotowania
i realizacji zadań zleconych na zewnątrz,
5) przygotowywanie planów rzeczowych i finansowych, bieżących, rocznych i wieloletnich, w zakresie utrzymania sieci drogowej,
6) opracowanie planów, organizacja i nadzorowanie zimowego utrzymania dróg powiatowych,
7) prowadzenie spraw związanych z regulowaniem własności gruntów w pasie drogowym,
8) prowadzenie systemu oceny nawierzchni drogowej,
9) koordynowanie robót w pasie drogowym,
10) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
11) ustalanie, warunków technicznych i opiniowanie dokumentacji projektowej robót branżowych w pasie drogowym,
12) udział w odbiorach końcowych zadań inwestycyjnych i przejmowanie do eksploatacji dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
13) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii na przewóz materiałów niebezpiecznych i przejazd pojazdów ponadnormatywnych,
14) uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji (ZUD),
15) przygotowywanie, infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
16) określanie warunków technicznych i uzgadnianie projektu budowlanego zjazdu oraz określanie warunków technicznych jego budowy lub przebudowy
17) ścisła współpraca ze Starostwem Powiatowym, Policją (wypadki) poprzez sieć komputerową,
18) bieżąca analiza i ocena warunków ruchu ze specjalnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego (wypadkowość, mapa zdarzeń drogowych itp.)
19) bieżące wprowadzanie do sieci informatycznej ZDP danych dotyczących tymczasowego zamknięciach dróg dla ruchu, objazdów, okresu ich trwania oraz prowadzenie ewidencji tych danych,
20) ewidencja oznakowania pionowego, poziomego i innych urządzeń organizacji ruchu oraz bieżące uaktualnienie wprowadzonych zmian,
21) prowadzenie ewidencji dróg (uaktualnianie pod względem sytuacyjnym, geodezyjnym wykonanych prac związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i oznakowaniem drogi),
22) przygotowywanie planów rzeczowych i finansowych w zakresie remontów, utrzymania, przeglądów i konserwacji drogowych obiektów inżynierskich (rocznych i wieloletnich),
23) zlecanie przygotowania dokumentacji technicznej w zakresie przeglądów, utrzymania, konserwacji, remontów drogowych obiektów inżynierskich oraz nawierzchni,
24) zlecanie i nadzorowanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją oraz remontami drogowych obiektów inżynierskich,
25) prowadzenie ewidencji drogowych obiektów inżynierskich,
26) prowadzenie, we współpracy z Komendantem Powiatowym Policji w Skarżysku - Kamiennej działań w zakresie zmian organizacji ruchu i poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach,
27) udział w komisjach i zespołach zajmujących się problematyką drogową w powiecie, z uwzględnieniem organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
28) opracowywanie koncepcji zmian organizacji ruchu (bieżących, tymczasowych i docelowych)
29) prowadzenie ewidencji drogowych obiektów inżynierskich.

 

Do zadań służby liniowej należy w szczególności :
1) bieżące utrzymanie terenów w pasie drogowym, w tym zieleni,
2) bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych,
3) bieżące utrzymanie nawierzchni dróg utwardzonych,
4) bieżące utrzymanie nawierzchni chodników,
5) bieżące utrzymanie i przegląd oznakowania pionowego i poziomego ulic, utrzymanie i przegląd drogowych sygnalizacji świetlnych,
6) organizacja i nadzorowanie zimowego utrzymania dróg powiatowych,
7) bieżące utrzymanie elementów odwodnienia pasa drogowego (rowy, przepusty, cieki, przykanaliki)

ROZDZIAŁ V
ZASADY PODPISYWANIA PISM, DOKUMENTÓW FINANSOWYCH, DECYZJI
I AKTÓW NORMATYWNYCH

§ 23

1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materialnego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych ZDP, podpisuje:
1) Dyrektor lub w jego zastępstwie upoważniony Kierownik.
2) Główny Księgowy ZDP.
2. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych ustalane są odrębną instrukcją.
3. Dyrektor podpisuje decyzje administracyjne na podstawie posiadanego upoważnienia oraz inne dokumenty i rozstrzygnięcia, podejmowane zgodnie z właściwością rzeczową,
w ramach posiadanych pełnomocnictw.
4. Upoważnieni kierownicy podpisują decyzje administracyjne w zastępstwie Dyrektora, na podstawie posiadanych upoważnień,

ROZDZIAŁ VI
ORGANIZACJA PRACY ZDP

§ 24

Organizację pracy Zarządu Dróg Powiatowych określa Regulamin Pracy, stanowiący odrębne uregulowanie.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

ZDP prowadzi działalność na zasadach obowiązującego systemu finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z póżn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241 poz. 1616).


§ 26

1. Sprawy nie ujęte szczegółowo w niniejszym regulaminie będą ustalane w formie odrębnych zarządzeń Dyrektora.
2. Działalność wewnętrzną ZDP Dyrektor reguluje w drodze zarządzeń lub poleceń służbowych.
3. Zarządzeniem wprowadzane zostaną:
1) regulamin wynagradzania,
2) regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
3) regulamin pracy,
4) instrukcja obiegu dokumentów, oraz inne, ważne dla funkcjonowania ZDP akty normatywne,
5) instrukcja kancelaryjna,
6) instrukcja archiwalna,
7) jednolity rzeczowy wykaz akt.


§ 27

Komórki organizacyjne przy oznaczaniu korespondencji stosują symbole określone w § 12 niniejszego regulaminu.

§ 28

Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi ZDP rozstrzyga Dyrektor.

§ 29

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają Uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

§ 30

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Starostę, z mocą obowiązującą od dnia 4 maja 2011 r.

Załączniki

  Schemat_organizacyjny_ZDP.pdf 115,13 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się